Ochrana osobných údajov

Sme internetový obchod s mexickými hojdacími sieťami a závesnými hojdacími kreslami z Mexika. Adresa našej domény je: https://www.mexickehojdaciesiete.sk (ďalej len internetový obchod) a www.hamacas.sk (pôvodná stránka internetového obchodu, ktorá dnes funguje už len ako informatívna stránka bez možnosti nákupu).

Prevádzkovateľom tohto internetovécho obchodu je spoločnosť enJOY! s.r.o (ďalej len prevádzkovateľ), so sídlom Malé námestie 5000/29, 901 01 Malacky, IČO 46800115, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83420/B.

Kontaktné údaje na prevádzkovateľa: Ing. Anna Křehlíková, Malé námestie 29, 901 01 Malacky, hamacas@hamacas.sk, tel. 0910943256.

Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zásady spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).vrátane, a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Osobné údaje – zdroj, účel, spracovanie

Osobné osobné údaje získavame priamo od vás. Ku zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke mexickehojdaciesiete.sk na jej jednotlivých podstránkach. Ku zberu tiež môže dochádzať na webovej stránke hamacas.sk a jej jednotlivých podstránkach. Tieto osobné údaje uvádzate pri nákupe prostredníctvom online objednávkového formulára alebo v rámci objednávky odoslanej priamo na náš email.

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

 1. Dotknutá osoba – kupujúci, návštevník stránky, odoberateľ newletteru
 2. Prevádzkovateľ – internetový obchod
 3. Príjemcovia – ostatné osoby ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom (napr. Slovenská pošta)
 4. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR.

Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

Zákonným dôvodom spracovanie vašich osobných údajov je váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

 1. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka za účelom potvrdenia objednávky, plnenie zmluvy, vybavenie objednávky.
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, ak ste FO – podnikateľ/PO aj vaše obchodné meno, miesto podnikacia, IČO, IČ DPH, DIČ) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy (komunikácia so zákazníkom ohľadom objednávky, doručenie tovaru kuriérom na základe objednávky, atď.)
 3. Doba uchovávania osobných údajov – na základe plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov; doba uchovávania údajov v zmysle zákonných predpisov od 2 – 10 rokov.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií – zasielanie noviniek/newslettera platiacim zákazníkom

 1. Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií zákazníkom, ktorí si už kúpili od prevádzkovateľa produkty (meno, priezvisko, email).
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané.
 3. Doba uchovávania osobných údajov – počas aktívneho otvárania e-mailov do doby, keď adresát neotvoril 5 marketingových kampaní za sebou alebo pokým sa neodhlásil – podľa toho, čo nastane skôr.

Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií – zasielanie noviniek/newslettera bez predošlého nákupu na základe dobrovoľnej registrácie

 1. Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií na základe dobrovoľnej registrácie na odoberanie noviniek/newlettera (meno, email).
 2. Právny základ spracúvania osobných údajov: právny základ slodobného, dobrovoľného a informovaného súhlasu návštevníka stránky.
 3. Doba uchovávania osobných údajov – počas aktívneho otvárania e-mailov do doby, keď adresát neotvoril 5 marketingových kampaní za sebou alebo pokým sa neodhlásil – podľa toho, čo nastane skôr.

Kontaktný formulár na stránke

Osobné údaje v rozsahu meno, e-mail sú spracované iba vtedy, ak dotknutá osoba kontaktný formulár vyplní a odošle. Takto získané údaje uchvovávame iba počas komunikácie s dotknutou osobou, t.j. ihneď ako je požiadavka/otázka vybavená/zodpovedaná, osobné údaje zo systému vymažeme a na žiadne ďalšie marketingové aktivity tieto údaje nevyužívame.

Automatizované individuálne rozhodovanie v rámci profilovania

Interenetový obchod v rámci svojich aktivít nevyužíva automatické profilovanie zákazníkov, t.j. nedelíme zákaníkov na základe údajov získaných cez cookies, webové logy a IP adresy do záujmových skupín.

Materiál vložený z iných stránok – odkazy tretích strán

Články na tejto stránke môžu obsahovať vložený obsah tzv. odkazy tretích strán (napr. videá, obrázky, linky na iné články, atď.). Kliknutie na tento vložený obsah je rovnaké, ako keby dotknutá osoba priamo navštívila stránky tretích strán.

Stránky tretích strán tiež možu o dotknutej osobe získavať údaje, používať cookies, môžu používať nástroje iných tretích strán na sledovanie interakcie so stránkou a vloženým obsahom, atď. a majú tiež vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom

Ochranu osobných údajov berieme vážne, preto vaše ostatné údaje poskytujeme tretím stranám len v nevyhnutom rozsahu a to najmä na zrelizovanie objednávky. Touto treťou stranou je tzv. Sprostredkovateľ:

Slovenská pošta – EPH (elektronický podací hárok) za účelom dodania objednávky (plnenie zmluvy).

Websupport – webhostingový poskytovateľ (mexickehojdaciesiete.sk a hamacas.sk) – https://www.websupport.sk/kontakt/ . 

Google Analytics – ukladajú neosobné údaje za účelom získania štatistiky o návštevnosti stránky (napr. okamžitá miera odchdu zo stránky, počet videných stránok, atď.).

Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu vybavenia objednávky/ plnenia zmluvy spolu so zabezpečením nárokov zo záruky/ vo vzťahu k e-mailom na účely marketingu po dobu aktívneho otvárania e-mailov AŽ do doby, keď adresát neotvoril 5 marketingových kampaní za sebou alebo pokým sa neodhlásil/nenamietal spracúvanie – podľa toho, čo nastane skôr; ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak (dlhšiu dobu spracovávania). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania/do namietnutia oprávneného záujmu je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali/oprávnený záujem prevádzkovateľa namietli.

Bezpečnosť

Používame rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. Využívame kontrolu prítomnosti vírusov, anitvírove programy a firewall. Naše webová stránka www.mexickehojdaciesiete.sk je vybavená zabezpečeným protokolom https://; údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním a je z nich vytváraná zabezpečená záloha.

Cookies

Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies môžete z histórie vyhľadávača kedykoľvek vymazať, ak si neprajete cookies ukladať, môžte ich vo vašom internetovom prehliadači deaktivovať.

Súbory cookies je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača.

Prečítajte si, ako môžete vypnúť cookies v priehliadačoch

Viac o cookies používaných na našej stránke si môžete prečítať TU.

Tip: Používajte okná súkromoného prechádzania

Ak na prezeranie stránok používate tzv. súkormné okno, potom vyhľadávače neukladajú históriu vášho prechádzania/vyhľadávaia a od webových stránok požadujú, aby vás nesledovali. Ako na to? Otvorte si prehliadač, vpravo hore v lište kliknite na záložku súbor – tu máte možnosť otvoriť skúkromné okno alebo private/icognito window.

Aké sú vaše práva pri spracovávaní osobných údajov?

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov.

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na spoločnosť enJOY! s.r.o a požadovať informácie a prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby. Ďalej máte právo na:

 • opravu nepresných a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý),
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo na odvolanie súhlasu,
 • právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 72 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Ak je vaša žiadosť technicky náročná na vybavenie, oznámime vám to a uvedenú lehotu v zmysle zákona predĺžime ešte o 2 mesiace.

Jednotlivé práva môžete uplatniť u prevádzkovateľa, a to telefonicky na tel. čísle: 0910 943 256, poslaním e-mailu na adresu: hamacas@hamacas.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na korešpondenčnú adresu: enJOY! s.r.o., Malé námestie 29, 901 01 Malacky.

V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám

Vážime si vašu dôveru a ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám! Podľa nás to nie je férové a etické.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 24.5.2018. Naposledy aktualizované 26/04/23.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na hamacas@hamacas.sk, telefonicky na 0910943256 alebo písomne na adrese: enJOY! s.r.o, Malé námestie 29, 901 01 Malacky.