Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.mexickehojdaciesiete.sk. Predávajúcim a prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnost enJOY! s.r.o, so sídlom Malé námestie 5000/29, 901 01 Malacky, IČO 46800115, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 83420/B.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel.č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax.č.: 02/58272 170, http://www.soi.sk. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti (spotrebiteľ) alebo fyzická/právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (podnikateľ). Ak je v podmienkach uvedené „kupujúci“ znamená to spotrebiteľa aj podnikateľa. V prípade ak je kupujúcim fyzická osoba, kupujúci čestne prehlasuje, že v dobe objednania tovaru dovŕšil 16 rokov.   1. Objednávka tovaru – uzatvorenie kúpnej zmluvy   2Povinnosti predávajúceho   3. Povinnosti kupujúceho   4. Platobné podmienky a spôsob úhrady   5. Cena tovaru   6. Dodanie tovaru   7. Reklamačné podmienky   8. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu   9. Odstúpenie od zmluvy 10. Autorské práva 11.Záverečné ustanovenia

1. Objednávka tovaru – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávať tovar si môžete on-line priamo na našich stránkach, alebo môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu hamacas@hamacas.sk, kde uvediete presný názov tovaru, farebné prevedenie, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Do predmetu správy uveďte heslo „Objednávka“. Prípadne si môžte tovar objednať na tel.č.: 0910 943 256. Podmienkou pre platnosť online objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Po odoslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o jej prijatí. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Uzavretie kúpnej zmluvy sa riadi Obchodným zákonníkom 513/1991 Zb. §409. Táto kúpna zmluva je zároveň zmluvou uzatváranou na diaľku podľa §9 Zákona 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby si najskôr prečítal popis tovarov, ktoré si praje zakúpiť v internetovom obchode www.mexickehojdaciesiete.sk. V prípade, že má otázky, nech kontaktuje predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a poradí sa s ním. Kupujúci sa tak vyhne nepresnému výberu tovaru a maximalizuje možnosť, že bude s výberom spokojný.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať: 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 4. Tovar v čo najkratšom čase od prijatia objednávky, zvyčajne do 7 pracovných dní od prijatia objednávky. Nezodpovedáme za: 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom. 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom. 4. Výber tovaru zákazníkom, kk po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu, avšak zákazník môže takýto nepoškodený a nepoužitý tovar v pôvodnom obale vrátiť, prípadne po vzájomnej dohode takýto tovar môžeme vymeniť za iný tovar. Pre spôsob vátenia peňazí viď časť “reklamačné podmienky” nižšie.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje: 1. Uvádzať do objednávkového formulára pravdivé údaje. 2. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám. 3. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Kupujúci je povinný prevziať zásielku najneskôr do približne 18 dní od dátumu doručenia – treba sa riadiť konečným dátumom uvedenom na Oznámení o uložení zásielky, čo je doklad, ktorý kupujúcemu doručí Slovenská pošta na jeho dodaciu adresu. Keď kupujúci nevyzdvihne zásielku do tohto dátumu, zásielka sa vráti späť na adresu predávajúceho, pričom vzniknú dodatočné náklady na poštovné. V tomto prípade kupujúci súhlasí s tým, že uhradí predávajúcemu všetky vzniknuté náklady na poštovné, tzn. základnú sadzbu, ktorá bola dohodnutá pri záväznej objednávke kupujúceho a predávajúceho ako aj doplatné určené Slovenskou poštou. Kupujúci môže tiež opätovne požiadať o zaslanie tovaru, ak súhlasí, že uhradí ďalšie poštovné, ktoré mu vypočíta predávajúci podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

4. Platobné podmienky a spôsob úhrady

Dobierka:

Zákazník platí za tovar pri jeho prevzatí na pošte. Dokladom o predaji je ústrižok poštovej poukážky. Slúži aj ako daňový doklad.

Platba vopred (prevodný príkaz/priamy vklad na účet):

Úhradu na účet môžete vykonať po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu, v ktorom budete mať uvedené všetky potrebné podklady k úhrade (číslo účtu, banka, variabilný symbol, suma na úhradu). Prosím, nezabudnite uviesť správne identifikačné údaje platby (hlavne variabilný symbol – číslo objednávky), aby sme mohli vašu úhradu správne spárovať. Tovar Vám bude zaslaný až po poukázaní požadovanej sumy na účet. Daňový doklad – faktúra Vám bude zaslaná na Váš email. Dokladom o zaplatení bude faktúra a výpis z účtu.

5. Kúpna cena tovaru

Kúpne ceny tovaru sú uvedené v katalógu elektronického obchodu pri každej tovarovej položke a sú platné v čase objednania tovaru. Uvedené ceny sú v eurách. Prevádzkovateľ obchodu nie je platcom DPH. Kúpna cena tovaru nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny tovarov uvedené v potvrdenej objednávke – pri uzavretí Kúpnej zmluvy. Predávajúci má právo ceny tovarov aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od dodávateľa či z iných príčin – nikdy však po uzatvorení Kúpnej zmluvy. Predávajúci o zmene ceny vždy upozorní Kupujúceho vopred – pred uzatvorením Kúpnej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predajcom potvrdenú celkovú sumu objednávky (vrátane tovaru a dovozu, resp. vypočítaného poštovného podľa aktuálneho cenníka na www.posta.sk)

6. Dodanie tovaru a dodacia lehota

Dodanie tovaru sa snažíme vybaviť v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 praconých dní od prijatia objednávky. V prípade, že bude tento čas dlhší (v čase dovoleniek alebo v čase zvýšeného náporu ako napr. počas Vianoc), zákazníka na to po prijatí objednávky upozorníme. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar podľa zvoleného spôsobu dodania uvedenom v objednávkovom formulári prípadne emailovej alebo telefonickej objednávke. Zákazník má možnosť dodania tovaru:

  • poštou ako balík (s platbou na dobierku alebo s platbou vopred) – základné poštovné
  • kuriérom (s platbou na dobierku alebo s platbou vopred)
  • osobné prevzatie tovaru (táto možnosť je dostupná len s platbou vopred) – deň a čas osobného prevzatia je potrebné dohodnúť vopred na tel.č. 0910943256.

V rámci Slovenska je cena poštovného nasledovná:

  • základné poštovné pre tovar do 50 kg – 4,40 eur s platbou na dobieru
  • základné poštovné pre tovar do 50kg – 3,20 eur s platbou vopred na účet
  • kuriér do 20kg – 7,94 eur s platbou na dobierku
  • kuriér do 20kg – 6,5 eur s platbou vopred na účet

Cena poštovného v rámci Slovenska pre tovar nad 10kg a pre tovar s doručením do zahraničia sa počíta individudálne (na vyžiadanie) a o jej výške informujeme zákazníka pred odoslaním tovaru. Tovar v rámci základného poštovného posielame prostredníctvom Slovenskej pošty druhou triedou, t.j. tovar je doručený na doručovaciu poštu objednávateľa do 2 pracovných dní  od odoslania tovaru. Tovar kuriérom je doručený na druhý pracovný deň od odoslania tovaru. Ak si zákazník vyberie odoslanie tovaru (ako balík alebo kuriérom) s platbou vopred, tovar odšleme až po zrealizovaní platby, t.j. po prisísaní platby na náš účet. O odoslaní tovaru zákaníka písomne informujeme spolu s číslom zásielky, aby zásielku mohol sledovať online.

7. Reklamačné podmienky

Ku každému tovaru je priložená špecifikácia a návod na použitie. Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom nákupu resp. dňom zrealizovania platby pri platbe vopred na náš účet alebo od dátumu uvedeného na ústrižku poštovej poukážky pri platbe na dobierku. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. Predávajúci má právo zisťovať od kupujúceho ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu používania a zaobchádzania s tovarom. Oprávnená reklamácia bude postúpená dodávateľovi a vybavená v čo najkratšom možnom čase (do 30 dní). Ak pôjde o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (kus za kus) alebo má právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie peňazí. V tom prípade mu predávajúci vráti plnú úhradu za tovar aj s cenou za poštovné. Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať poštu aj predávajúceho. Každý prípad poškodenia tovaru prepravou budeme riešiť individuálne.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:

Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky predávajúcemu písomne na adresu alebo na e-mail hamacas@hamacas.sk (do predmetu správy uveďte “Reklamácia”) a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti: • označenie reklamovaného tovaru (názov tovaru) • dôvod reklamácie • dátum nákupu Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom aj predložiť doklad o zaplatení (poštová poukážka pri platbe na dobierku a výpis z účtu pri platbe vopred na účet). Kupujúci je taktiež povinný pri reklamácii predložiť chybný tovar. V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

8. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov má zákazník možnosť vrátiť tovar v letote 14 pracovných dní od dodania akýkoľvek výrobok, nemôže však byť poškodený, použitý, špinavý a musí spĺňať zásady hygieny. Ak Tovar tieto podmienky spĺňa, tak bude zákazníkovi vyplatená plná výška kupnej ceny. Ak tovar tieto podmienky nespĺňa, predávajúci má právo dať zákazníkovi zrážku z predajnej ceny tovaru a vyplatiť zákazníkovi len jej časť, alebo vrátenie úplne odmietnuť. Výšku zrážky určuje predávajúci.

9. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku.

10. Autorské práva

Na stránku www.mexickehojdaciesiete.sk a jej obsah sa vzťahujú autorské práva a vlastník stánky nedáva žiadnej osobe súhlas na vytváranie rozmnoženiny jej obsahu. Kopírovanie akéhokoľvek textu, ilustrácií a obrázkov bez predošlého súhlasu predstavuje porušenie autorských práv a má právne dôsledky.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú v písomnej forme cez email, resp. objednávkový formulár na internete, ako platnú a záväznú pre obe strany. Kupujúci svojou kúpou berie na vedomie, že predávajúci spracováva jeho osobné údaje uvedené v objednákomovm formulári v zmysle § 13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z.z. o Ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je spracúvanie týchto osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej zmluvnou stranou je dotknutná osoba (v tomto prípade kupujúci). Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním sú obsiahnuté tu. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Všetky vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. Zmena obchodných podmienok vyhradená.  Vypracovala Anna Křehlíková. Platné od 7.4.2016, naposledy aktualizované 01.03.2023.