Obchodné podmienky, Ochrana osobných údajov, Informačná povinnosť

Spoločnost enJOY! s.r.o, so sídlom Malé námestie 5000/29, 901 01 Malacky, IČO 46800115, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 83420/B.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel.č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax.č.: 02/58272 170, http://www.soi.sk, http://www.soi.sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

  1. Objednávka tovaru – uzatvorenie kúpnej zmluvy
  2. Povinnosti predávajúceho
  3. Povinnosti kupujúceho
  4. Platobné podmienky a spôsob úhrady
  5. Ceny tovaru
  6. Reklamačné podmienky
  7. Zrušenie objednávky
  8. Odstúpenie od zmluvy
  9. Ochrana osobných údajov
10. Informačná povinnosť
11. Autorské práva
12. Záverečné ustanovenia

1. Objednávka tovaru – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávať tovar si môžete on-line priamo na našich stránkach, alebo môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu hamacas@hamacas.sk, kde uvediete presný názov tovaru, farebné prevedenie, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Do predmetu správy uveďte heslo „Objednávka“. Prípadne si môžte tovar objednať na tel.č.: 0910 943 256. Podmienkou pre platnosť online objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Po odoslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o jej prijatí.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
4. Tovar v čo najkratšom čase od prijatia objednávky, zvyčajne do 7 pracovných dní od prijatia objednávky.

Nezodpovedáme za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom.
4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu, avšak ak bude tovar v nepoškodený a v nepoškodenom pôvodnom obale, po vzájomnej dohode takýto tovar môžeme vymeniť alebo môžeme zákazníkovi vrátiť peniaze. Pre spôsob vátenia peňazí viď časť “reklamačné podmienky” nižšie.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Platobné podmienky a spôsob úhrady

Dobierka:
Zákazník platí za tovar pri jeho prevzatí na pošte. Dokladom o predaji je ústrižok poštovej poukážky. Slúži aj ako daňový doklad.

Prevodný príkaz:
Úhradu na účet môžete vykonať po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu, v ktorom budete mať uvedené všetky potrebné podklady k úhrade (číslo účtu, banka, variabilný symbol, suma na úhradu). Prosím, nezabudnite uviesť správne identifikačné údaje platby (hlavne variabilný symbol), aby sme mohli vašu úhradu správne spárovať. Tovar Vám bude zaslaný až po poukázaní požadovanej sumy na účet. Daňový doklad – faktúra Vám bude zaslaná na Váš email. Dokladom o zaplatení bude faktúra prípadne výpis z účtu.

5. Kúpna cena tovaru

Kúpne ceny uvedené v katalógu elektronického obchodu sú platné v čase objednania tovaru. Prevádzkovateľ obchodu nie je platcom DPH. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien. Kúpna cena tovaru nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru.

V rámci Slovenska je cena poštovného nasledovná:
pre tovar do 5kg – 4,40 platba vopred a 5,20 platba na dobierku,
pre tovar do 10kg – 5,40 platba vopred a 6,20 platba na dobierku.

Len pre informáciu uvádzame, že uvedené ceny poštovného sú v Eur a tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty druhou triedou, t.j. tovar je doručený do 3 pracovných dní  od odoslania.

Cena poštovného v rámci Slovenska pre tovar nad 10kg a pre tovar s doručením do zahraničia sa počíta individudálne a o jej výše informujeme zákazníka pred odoslaním tovaru.

V prípade záujmu je možné tovar odoslať aj prostredníctvom kuriéra. Pre túto možnosť nás prosím konaktujte vopred.

6. Reklamačné podmienky

Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je dopravou poškodený. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať poštu aj predávajúceho. Každý prípad poškodenia tovaru prepravou budeme riešiť individuálne.
Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom vystavenia faktúry resp. dňom zrealizovania platby pri platbe vopred na náš účet alebo od dátumu uvedeného na ústrižku poštovej poukážky pri platbe na dobierku.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledujúcim spôsobom:
Zákazník je oprávnený uplatniť nárok zo záruky predávajúcemu písomne na adresu alebo na e-mail hamacas@hamacas.sk (do predmetu správy uveďte “Reklamácia”) a to bez zbytočného odkladu. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:
• označenie reklamovaného tovaru (názov tovaru)
• dôvod reklamácie
• dátum nákupu
Zákazník je povinný spolu s chybným výrobkom aj predložiť doklad o zaplatení (poštová poukážka pri platbe na dobierku a výpis z účtu pri platbe vopred na účet). Kupujúci je taktiež povinný pri reklamácii predložiť chybný tovar. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobkov, nesprávnou manipuláciou a skladovaním. V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, či vrátená peňažná čiastka. V prípade uznania reklamácie a v prípade, že si zákazník bude želať vrátenie peňazí, búdú peniaze za tovar vrátené bankovým prevodom na účet zákazníka. Do vrátenej čiastky sa započítava aj cena poštovného. Peniaze za tovar budú zákazníkovi vrátené až po obdržaní/doručení reklamovaného/vráteného tovaru od zákazníka.

7. Zrušenie objednávky

Nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Prosíme, aby ste tak urobili čo najskôr (najlepšie do 24 hodín). Zrušenie nám zašlite na hamacas@hamacas.sk (do predmetu správy uveďte “Zrušenie objednávky”). Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku.

9. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľom informačných systémov spoločnosť enJOY! s.r.o, Malé námestie 5000/29, 90101 Malalcky, IČO: 46 800 115, DIČ: 2023580009. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby/dodania produktu a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.
Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov k informačnému systému E-shop a k informačnému systému Marketing.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre informačný systém E-shop

enJOY! s.r.o.
Malé námestie 29
90101 Malacky
IČO: 46 800 115
DIČ: 2023580009

Účel spracovania osobných údajov

Predaj a kúpa tovaru zákazníkom e-shopu.

Zoznam osobných údajov

V informačnom systéme Eshop sú spracúvané meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, ulica a číslo, mesto a PSČ, tieto údaje sú dobrovoľne poskytnuté v priebehu registrácie do e-shopu. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán na žiadosť dotknutej osoby (§10 ods. 3 písm. b zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby

Informačný systém E-shop: osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webstránke.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu

Informačný systém E-shop: osobné údaje sa do informačného systému poskytujú dobrovoľne, na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu medzi enJOY! s.r.o. a zákazníkom a za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia enJOY! s.r.o. ako predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.

Tretie strany/príjemcovia

IS Eshop: Doručovateľská spoločnosť.

Sprístupňovanie osobných údajov

IS Eshop: Osobné údaje môžu byť v odôvodnených prípadoch sprístupnené len za účelom technickej podpory poskytovateľovi hostingovej služby.

Forma zverejnenia
IS Eshop: Osobné údaje sa nezverejňujú

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre informačný systém (IS) Marketing

enJOY! s.r.o.
Malé námestie 29
90101 Malacky
IČO: 46 800 115
DIČ: 2023580009

Účel spracovania osobných údajov

IS Marketing: zasielanie ponúk tovarov, newslettrov, informácií o zľavách a akciách záujemcom ako aj zasielanie adresných newsletterov obsahujuúcich individuálne výhody pre záujemcov a občasné marketingové prieskumy trhu.

Zoznam osobných údajov pri samostatnom odbere newslettera

IS marketing: emailová adresa

Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby

IS marketing: osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webstránke.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu

IS marketing: osobné údaje sa do informačného systému poskytujú dobrovoľne, a to na základe súhlasu dotknutej osoby.

Tretie strany/príjemcovia

IS marketing: poskytovateľ IT servisu

Forma zverejnenia

IS marketing: Osobné údaje sa nezverejňujú

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zasielanie newslettera – marketingové aktivity

Vplnením príslušného formulára “odoberať novinky” na webovej stránke v časti “newsletter” udeľujete spoločnosti enJOY! s.r.o ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, a to emailovej adresy, a to na nasledujúci účel:

1. zasielanie ponúk tovarov, služieb, newsletterov, informácií o zľavách, výhodách a akciách záujemcom ako aj zasielanie adresných newsletterov obsahujúcich individuálne výhody (darčeky) pre záujemcov a občasné marketingové prieskumy trhu, a to emailom.

Súhlas sa udeľuje dobrovoľným vyplenením samostatného, na tento účel slúžiaceho poľa v online formulári s príslušným popisom a s odkazom na tento dokument; toto pole nie je prednastavené a na udelenie súhlasu sa vyžaduje aktívne konanie zo strany dotknutej osoby. Doba platnosti súhlasu je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu a pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať, a to na adrese enJOY! s r.o., Malé námestie 29, 901 01 Malacky, alebo e-mailom na adrese hamacas@hamacas.sk. Súhlas podľa tohto bodu sa udeľuje v zmysle ustanovenia § 62 a súv. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Spoločné ustanovenia

enJOY! s.r.o sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. enJOY! s.r.o vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v zmysle ustanovenia § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov:

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj na emailovej adrese hamacas(zavinac)hamacas(bodka)sk.

10. Informačná povinnosť

Vážení zákazníci, veľmi si vážime Vašu dôveru a chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť. Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Na našich stránkach sú osobné údaje zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu.

Zisťovanie údajov

Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba v technicky nutnom rozsahu. Okrem toho ukladáme ďalšie, neosobné údaje s cieľom priebežného zlepšovania našej ponuky.
Na našich serveroch zhromažďujeme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky odovzdáva Váš prehliadač. Ide o tieto údaje:

  • typ a verzia prehliadača
  • používaný operačný systém
  • URL predchádzajúcej navštívenej stránky
  • meno hlavného počítača (IP adresa)
  • čas požiadavky na server

Využitie vašich údajov

Pri spracovaní Vašich údajov máme vždy na zreteli nutnosť zaistiť ich ochranu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. Vždy, keď máte pri návšteve našich webových stránok možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša otázka, požiadavka alebo Vaša objednávka spracovaná.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač ukladá vo vašom počítači. V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo vás na nové cookies upozornil , ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. Cookies nespôsobujú na vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

Využitie sociálnych pluginov

Takzvané „sociálne pluginy“ sú technológie, ktoré vám ako používateľom umožňujú pomocou priameho spojenia oznamovať určité obsahy vašim známym a priateľom, členom sociálnych sietí. Na našej webovej stránke vám ponúkame funkciu na zdieľanie výrobkov, článkov, obrázkov so svojou sociálnou sieťou cez tlačidlo “share on” Facebook Inc. (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107), Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), Pinterest (San Francisco, CA).

11. Autorské práva

Na stránku www.mexickehojdaciesiete.sk a jej obsah sa vzťahujú autorské práva a vlastník stánky nedáva žiadnej osobe súhlas na vytváranie rozmnoženiny jej obsahu. Kopírovanie akéhokoľvek textu, ilustrácií a obrázkov bez predošlého súhlasu predstavuje porušenie autorských práv a má právne dôsledky.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 07.04.2016.
Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme emailových správ.

V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.